กลไกการดำเนินงานภายใต้ ศจพ.

ที่มา ศจพ.

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

429034

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการชจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลไกการดำเนินงาน

หน้าแสดงคำสั่งแต่งตั้ง ศจพ. ระดับต่าง ๆ

Close Menu