การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

tank

ด้านความมั่นคง

line-chart

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

teamwork

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

deal

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

park

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม