การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 (วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563)

เอกสารการประชุม

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

tank

ด้านความมั่นคง

line-chart

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

teamwork

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

deal

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

park

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu