เอกสารแนบวาระ 4.4
กลไกการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารแนบวาระที่ 4.4-1
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารแนบวาระที่ 4.4-2
(ร่าง) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ …/2566
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง