เอกสารแนบวาระที่ 4.2
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เอกสารแนบวาระที่ 4.2-1

เอกสารแนบวาระที่ 4.2-2

ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มีจำนวนทั้งสิ้น 531 ปัจจัย
(ร่าง) ข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านการจัดลำดับ
ความสำคัญ กลุ่ม A (คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 58 โครงการ
(ร่าง) ข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านการจัดลำดับ
ความสำคัญ กลุ่ม B (80-89 คะแนน)
จำนวน 240 โครงการ
(ร่าง) ข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านการจัดลำดับ
ความสำคัญ กลุ่ม C (70-79 คะแนน)
จำนวน 10 โครงการ