เอกสารแนบวาระที่ 3.1
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

เอกสารแนบวาระที่ 3.1-1
ตารางความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ต่อแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ (แผนแม่บทฯ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13)
เอกสารแนบวาระที่ 3.1-2
ตารางแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมายของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่มีสถานะเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายขึ้นไป