เอกสารแนบวาระที่ 3.3
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบวาระที่ 3.3 - 1
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 - 2
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 - 3
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
เอกสารแนบวาระที่ 3.3 - 4
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560