คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564
(สศช. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ)