เอกสารแนบวาระที่ 3.2
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารแนบวาระที่ 3.2-1
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
เอกสารแนบวาระที่ 3.2-2
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 253/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566
เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เอกสารแนบวาระที่ 3.2-3
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ