เอกสารประกอบการบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (รายเดือน)

เอกสารประกอบการบรรยาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารประกอบการบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(รายเดือน)

เอกสารบรรยาย การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

icon pdf ppt-02
ESG ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
icon pdf ppt-02
BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
icon pdf ppt-02
หลักการกำหนดยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ
icon pdf ppt-02
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
icon pdf ppt-02
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 98
icon pdf ppt-02
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่10
icon pdf ppt-02
หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
icon pdf ppt-02
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
icon pdf ppt-02
ประเด็นการตรวจราชการ
icon pdf ppt-02
กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
icon pdf ppt-02
กรมคนพิการ
icon pdf ppt-02
กรมควบคุมโรค
icon pdf ppt-02
กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
icon pdf ppt-02
กระทรวงการคลัง
icon pdf ppt-02
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
icon pdf ppt-02
กศน กระทรวงศึกษาธิการ
icon pdf ppt-02
อาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ
icon pdf ppt-02
กระทรวงสาธารณสุข
icon pdf ppt-02
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
icon pdf ppt-02
พก
icon pdf ppt-02
มบส
icon pdf ppt-02
ศุลกากร
icon pdf ppt-02
สกค
icon pdf ppt-02
สถาบันพระประชาบดี
icon pdf ppt-02
สธ
icon pdf ppt-02
สนง แข่งขันทางการค้า
icon pdf ppt-02
สนง.กพ
icon pdf ppt-02
สนง.อัยการสูงสุด
icon pdf ppt-02
สผ
icon pdf ppt-02
กรมบังคับคดี
icon pdf ppt-02
กรมราชทัณฑ์
icon pdf ppt-02
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
icon pdf ppt-02
กรมวิชาการเกษตร
icon pdf ppt-02
กรมอนามัย
icon pdf ppt-02
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
icon pdf ppt-02
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
icon pdf ppt-02
จังหวัด
icon pdf ppt-02
นักบริหารท้องถิ่น
icon pdf ppt-02
กมธ ติดตามงบ สว
icon pdf ppt-02
สงป
icon pdf ppt-02
หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16
icon pdf ppt-02
นักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
icon pdf ppt-02
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
icon pdf ppt-02
แผนจังหวัด

เอกสารบรรยาย การขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

icon pdf ppt-02
กรมการพัฒนาชุมชน