ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)