รายชื่อแผนระดับ 3 ที่เสนอมายัง สศช. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

ข้อมูลการพิจารณา

รายชื่อแผนระดับ 3

ภาพรวมแผนปฏิบัติการด้าน… เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

แผนปฏิบัติการด้าน… ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ณ เดือนธันวาคม 2566

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

แผนปฏิบัติการด้าน… เข้าใหม่เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ณ เดือนธันวาคม 2566

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนกันยายน 2564

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ข้อมูลการพิจารณา

รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนกรกฎาคม 2561

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนกันยายน 2561

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนธันวาคม 2561

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนมีนาคม 2562

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนมิถุนายน 2562

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนกันยายน 2562

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนธันวาคม 2562

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนมีนาคม 2563

pdf
รายชื่อแผนระดับ

ณ เดือนมิถุนายน 2563

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนกันยายน 2563

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนธันวาคม 2563

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนมีนาคม 2564

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ณ เดือนมิถุนายน 2564

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

ข้อมูลการพิจารณา

ภาพรวมแผนปฏิบัติการด้าน… เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

แผนปฏิบัติการด้าน… ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ณ เดือนธันวาคม 2566

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3

แผนปฏิบัติการด้าน… เข้าใหม่เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ณ เดือนธันวาคม 2566

pdf
รายชื่อแผนระดับ 3