สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR จำแนกตามปัจจัยของ FVCT
ของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ns23-290366-new version-01
1) ความมั่นคง
ns23-290366-new version-02
2) การต่างประเทศ
ns23-290366-new version-03
3) การเกษตร
ns23-290366-new version-04
4) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
ns23-290366-new version-05
5) การท่องเที่ยว
ns23-290366-new version-06
6) พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ
ns23-290366-new version-07
7) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
ns23-290366-new version-08
8) ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
ns23-290366-new version-09
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ns23-290366-new version-10
10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
ns23-290366-new version-11
11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
ns23-290366-new version-12
12) การพัฒนาการเรียนรู้
ns23-290366-new version-13
13) การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ns23-290366-new version-14
14) ศักยภาพการกีฬา
ns23-290366-new version-15
15) พลังทางสังคม
ns23-290366-new version-16
16) เศรษฐกิจฐานราก
ns23-290366-new version-17
17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
ns23-290366-new version-18
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ns23-290366-new version-19
19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
ns23-290366-new version-20
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ns23-290366-new version-21
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ns23-290366-new version-22
22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
ns23-290366-new version-23
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม