ผลการพิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

Timeline การดำเนินการตามกระบวนการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

PRE - WORKSHOP

WORKSHOP

POST - WORKSHOP

ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2565

เอกสารคำอธิบายประกอบแนวทางการจัดทำโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนที่ 1 การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (PRJ67WS1)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 จัดทำร่างข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

รับชมถ่ายทอดสดการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อน การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2567

ผังที่นั่ง

แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุมฯ

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) (WHO)

ปัจจัยที่จำเป็นต้องมีโครงการฯ (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)

ข้อเสนอโครงการฯ ปี 2567

การประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการฯ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง