สรุปคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2566
(จำแนกตามหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวง)