จำนวนข้อเสนอโครงการ/จำนวนโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ
(หน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวง)