คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2567
(จำแนกตามหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวง)