ความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ต่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(ภาพรวมระดับกระทรวง)