การจัดทำโครงการสำคัญ
ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบการทำ Workshop

00 เอกสารคำอธิบายการดำเนินการ
01 ผู้ประสานงานตามแผนแม่บทฯ
02 ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ
03 Worksheet1 ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายย่อย (.pdf)
03 Worksheet1 ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายย่อย (.XLSX)
04 Worksheet2 VC ของหน่วยงานของเป้าหมายย่อย (.XLSX)
04 Worksheet2 VC ของหน่วยงานของเป้าหมายย่อย (.pdf)
04 ตัวอย่าง Worksheet2 VC ของหน่วยงานของเป้าหมายย่อย
05 Worksheet3 ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานต่อ VC final (.pdf)
05 Worksheet3 ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานต่อ VC final (.XLSX)
06 เอกสาร VC final (สศช. ประมวล) สำหรับประกอบการจัดทำโครงการ (.pdf)
06 เอกสาร VC final (สศช. ประมวล) สำหรับประกอบการจัดทำโครงการ (.XLSX)

วิดีทัศน์ประกอบการจัดทำ Workshop 2565

ตอนที่ 1 เกริ่นนำ

ตอนที่ 2 หลักการ แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เอกสารประกอบ

ตอนที่ 3 แนวทาง #1 การมองเป้าหมายร่วมกัน

เอกสารประกอบ

ตอนที่ 4 แนวทาง #2 การจัดทำโครงการ XYZ

ตอนที่ 5 แนวทาง #3 การจัดลำดับความสำคัญโครงการ

เอกสารประกอบ

ตอนที่ 6 แนวทาง #4 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

เอกสารประกอบ

เอกสารอื่น ๆ

Close Menu