หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ“

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม