แบบตอบรับการประชุมฯ

check-list

ครั้งที่ 3 การพิจารณา
คัดเลือกโครงการสำคัญประจำปี 2565

check-list

ครั้งที่ 4 การจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการสำคัญ