การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการสำคัญ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ