ผลการพิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568

ประกาศ (หนังสือเวียน)

Timeline การดำเนินการตามกระบวนการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568

WORKSHOP หน่วยงานเจ้าภาพฯ
(29 พ.ค. 2566)

WORKSHOP
(03 - 07 ก.ค. 2566)

POST - WORKSHOP

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565

การประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการฯ

ภาพถ่าย และวิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง