ประกาศ (หนังสือเวียน)

Timeline การดำเนินการตามกระบวนการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

WORKSHOP หน่วยงานเจ้าภาพฯ
(29 พ.ค. 2566)

WORKSHOP
(26 - 30 มิ.ย. 2566)

POST - WORKSHOP

เอกสารคำอธิบายประกอบแนวทางการจัดทำโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2567

  • สรุปผลการปรับห่วงโซ่คุณค่าฯ (FVCT) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประจำปี 2568
  • ห่วงโซ่คุณค่าฯ (FVCT) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประจำปี 2568
  • ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ (WHAT ประเด็น)
  • แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ
  • Powerpoint ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568
  • ตารางกำหนดการรายวัน
  • แบบฟอร์มโครงการฯ
  • หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2568

การทบทวนความเกี่ยวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1)/การเตรียมความพร้อม

  • แนวทางการทบทวนความเกี่ยวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1)
  • แบบฟอร์มการทบทวนความเกี่ยวข้องฯ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง