คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2568
(จำแนกตามหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวง)