Timeline การดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานของรัฐ

เอกสารชี้แจงการดำเนินการ

เอกสารประกอบการดำเนินการ

ส่วนที่ 1 การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ระหว่างวันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2564

 ส่วนที่ 3 การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564

  • สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบ eMENSCR ต่อห่วงโซ่คุณค่า ฯ
  • หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการสำคัญ
  • แบบฟอร์มการให้คะแนนโครงการสำคัญของหน่วยงาน
  • คู่มือการนำเข้าข้อเสนอโครงการ ใน eMENSCR

 ส่วนที่ 4 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2564

  • แบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการประจำปี 2566 (Worksheet 3) สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ/สำนักงบประมาณ/สศช3.

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไข)

สรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการ 2566 ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

โครงการสำคัญ ปี 2566

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu