โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประกาศ

Timeline การดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ (จ.1 - จ.3)

Timeline การดำเนินการตามกระบวนการจัดทำโครงการสำคัญ

เอกสารชี้แจงการดำเนินการ

เอกสารประกอบการดำเนินการ

เอกสารประกอบการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1 การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 25 มิถุนายน 2564

 ส่วนที่ 2 การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย  (FVCT) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564

 ส่วนที่ 3 การจัดทำโครงการสำคัญ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564

 ส่วนที่ 4 การจัดลำดับความสำคัญของ
 โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2564

  • แบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการประจำปี 2566 (Worksheet 3) สำหรับหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ/สำนักงบประมาณ/สศช3.

สรุปผลการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง