การประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบการดำเนินการ