สรุปการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/
การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม
Big Rock ในระบบ eMENSCR

สรุปผลความคืบหน้ากิจกรรม Big Rock ที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักรายงานผ่านระบบ eMENSCR

เอกสารประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง