การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

      การขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ เน้นการแก้ปัญหา 6 ด้าน ได้แก่  แก้ไขความยากจน  แก้ไขความเหลื่อมล้ำ  แก้ปัญหาทุจริต  ปฏิรูประบบราชการ  สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  และการสร้างอนาคตของประเทศ  ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ คือ
      1) Quick-Win ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ทันที
      2) Flagship ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญ
      3) โครงการ/กิจกรรมที่นอกเหนือจาก Quick-Win และ Flagship
      4) การจัดทำกฎหมายใหม่

การสร้างการรับรู้

กฎหมายปฏิรูป