ดาวน์โหลดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (.docx)

ความมั่นคง
1) ความมั่นคง
การต่างประเทศ
2) การต่างประเทศ
การเกษตร
3) การเกษตร
อุตสาหกรรม
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
การท่องเที่ยว
5) การท่องเที่ยว
เมืองน่าอยู่
6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
โครงสร้างพื้นฐาน
7) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
SME
8) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การพัฒนาศักยภาพ
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
การเรียนรู้
12) การพัฒนาการเรียนรู้
สุขภาวะที่ดี
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
การกีฬา
14) ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
15) พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
16) เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาค
17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอย่างยั่งยืน
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
การจัดการน้ำ
19) การบริหารจัดการน้ำ
ทั้งระบบ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมาย
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นวัตกรรม
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม