การประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ
ครั้งที่ 1/2565

การประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฎิรูปทุกคณะ ครั้งที่ 1/2565

เอกสารการประชุม