รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล  จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณชนและเพื่อความสะดวกของผู้ที่จะนำไปใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง ศึกษาเปรียบเทียบ หรือติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาล  ซึ่งในรอบปีที่ 3 รัฐบาลยังคงบริหาราชการแผ่นดินโดยยึดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน 6 กลุ่ม (Cluster) ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหาราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลทั้ง 11 ข้อ  โดยการขับเคลื่อนที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมในลักษณะประชารัฐ

นโยบาย

crown

นโยบายข้อ 1

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

search

นโยบายข้อ 2

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

teamwork

นโยบายข้อ 3

การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

3426653

นโยบายข้อ 4

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

504286

นโยบายข้อ 5

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

3655406

นโยบายข้อ 6

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

analytics

นโยบายข้อ 7

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

atom

นโยบายข้อ 8

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

park

นโยบายข้อ 9

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

190446

นโยบายข้อ 10

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

balance

นโยบายข้อ 11

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม