ประกาศผลภาพวาดด้วยเทคนิค Digital Art "ยุทธศาสตร์ชาติ นำชาติพัฒนา"
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับมัธยม-ปวช.และแนวความคิด_Page_003

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานโดย : นางสาวปาลิตา ฤกษ์สมุทร  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ระดับมัธยม-ปวช.และแนวความคิด_Page_006

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานโดย : นางสาวญาณิศา ค้าแก้ว
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ระดับมัธยม-ปวช.และแนวความคิด_Page_015

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงานโดย : นางสาวขวัญนภา สีสมัย
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ระดับมัธยม-ปวช.และแนวความคิด_Page_011

ผลงานโดย : นางสาวอักษราภัค พิลา
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ระดับมัธยม-ปวช.และแนวความคิด_Page_014

ผลงานโดย : นางสาวศิริพร ชวลิต
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ระดับมัธยม-ปวช.และแนวความคิด_Page_001

ผลงานโดย : นางสาววศิน ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

ประกาศผลภาพวาดด้วยเทคนิค Digital Art "ยุทธศาสตร์ชาติ นำชาติพัฒนา"
ประเภทปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รางวัลที่ 1 นางสาวฐิตา ภูกาบิน

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานโดย : นางสาวฐิตา ภูกาบิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลที่ 2 นางสาวสิริปรียา คุ้มขำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานโดย : นางสาวสิริปรียา คุ้มขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลที่ 3 นางสาวพิชญาภัค คำแตง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงานโดย : นางสาวพิชญาภัค คำแตง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลชมเชย 6 รางวัล

ชมเชย 4 นางสาวชยาภรณ์ เสริฐสอน

ผลงาน: นางสาวชยาภรณ์ เสริฐสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต

ชมเชย 3 นายณัฏฐดนย์ ศิลป์ภิรมย์

ผลงาน: นายณัฏฐดนย์ ศิลป์ภิรมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชมเชย 6 นางสาวไหมไทย จรัสสุทธิอิศร

ผลงาน: นางสาวไหมไทย จรัสสุทธิอิศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชมเชย 5 นางสาวจิตรวรรณ แปขุนทด 1

ผลงาน: นางสาวจิตรวรรณ แปขุนทด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชมเชย 2 นางสาวอนัญญา วรรณกิจ

ผลงาน: นางสาวอนัญญา วรรณกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชมเชย 1 นางสาวอรอนงค์ บุญธรรม

ผลงาน: นางสาวอรอนงค์ บุญธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์