สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย (ในระดับภาพรวมกระทรวง)

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย (ภาพรวมทุกกระทรวง)

สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย (รายกระทรวง)