โครงการสำคัญประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(ปี 2566 – ปี 2570)

หนังสือเรียนหน่วยงานกรณีที่มีโครงการสำคัญฯ
มติคณะรัฐมนตรี 9 พ.ย.64