ไฟล์เสียงยุทธศาสตร์ชาติ

ไฟล์เสียง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ด้านความมั่นคง

headphones
ไฟล์ mp3

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

headphones
ไฟล์ mp3

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

headphones
ไฟล์ mp3

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

headphones
ไฟล์ mp3

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

headphones
ไฟล์ mp3

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

headphones
ไฟล์ mp3