ประกาศผลภาพถ่าย “กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

ชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อภาพ : เกษตรก้าวหน้า พลังงานสะอาด
ผลงานโดย คุณกัญญานัท แดงนา

รองชนะเลิศ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อภาพ : ผสมผสาน
ผลงานโดย คุณอธิปพร สุทธิพันธ์

รองชนะเลิศ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อภาพ : ความงามศิวิไลซ์ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ผลงานโดย คุณสุรเชษฐ อินอัญชัญ

รางวัลชมเชย 20 รางวัล

ชมเชย 1

ชื่อภาพ : City of angels
ผลงานโดย คุณสุวรรณา ตปนียากรกช

ชมเชย 2

ชื่อภาพ : วิถียั่งยืน
ผลงานโดย คุณมนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์

ชมเชย 3

ชื่อภาพ : พัฒนาแล้ว
ผลงานโดย คุณนรินทร์ แสไพศาล

ชมเชย 4

ชื่อภาพ : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
ผลงานโดย คุณวัฒนา เจริญชัยนกุล

ชมเชย 5

ชื่อภาพ : รักษ์บ้านเกิด
ผลงานโดย คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

ชมเชย 6

ชื่อภาพ : ท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ
ผลงานโดย คุณสุชาติ เกื้อทาน

ชมเชย 7

ชื่อภาพ : เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผลงานโดย คุณเฉลิม อัชชมานะ

ชมเชย 8

ชื่อภาพ : วิ่งข้ามโขงไทย-ลาว สะพานมิตรภาพ
ผลงานโดย คุณชัชชัย จั่ยธนากรสกุล

ชมเชย 9

ชื่อภาพ : ท่องเที่ยว ฟื้นฟูชายฝั่งทะเลที่ยั่งยืน
ผลงานโดย คุณธนวัฒน์ ทองจันทร์

ชมเชย 10

ชื่อภาพ : รฟม. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทย
ผลงานโดย คุณก่อเกียรติ จำปา

ชมเชย 13

ชื่อภาพ : พลังงานเพื่อชาติ เพื่ออนาคต
ผลงานโดย คุณเสกสรร หวังใจสุข

ชมเชย 14

ชื่อภาพ : ตามรอยพ่อ
ผลงานโดย คุณวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

ชมเชย 15

ชื่อภาพ : ความสุขที่เรียบง่ายพอเพียง
ผลงานโดย คุณปรีชา ศิริบูรณกิจ

ชมเชย 16

ชื่อภาพ : ร่วมแรงแข็งขัน
ผลงานโดย คุณปรีชา ศิริบูรณกิจ

ชมเชย 19

ชื่อภาพ : Co-learning Space
ผลงานโดย คุณเฉลิม อัชชมานะ

ชมเชย 20

ชื่อภาพ : ท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลงานโดย คุณปรีชา ศิริบูรณกิจ

ชมเชย200502

ชื่อภาพ : อุตสาหกรรม
ผลงานโดย คุณอิสราวัฒน์ ทัดทอง

ชมเชย 11

ชื่อภาพ : วิถีเกษตรและแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ
ผลงานโดย คุณชัยทัต มีพันธุ์

ชมเชย 12

ชื่อภาพ : รักษ์ป่า รักษ์ไทย
ผลงานโดย คุณสัญชัย บัวทรง

ชมเชย 18

ชื่อภาพ : ขับเคลื่อน
ผลงานโดย คุณจีรศักดิ์ ซุ่นไร้