icon แม่บท-13-1

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี

เอกสาร

130101

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

130201

จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

130301

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

130401

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง

130501

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น