icon แม่บท-17-1

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม

เอกสาร

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

170201

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น