icon แม่บท-18-1

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

เอกสาร

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

180301

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

180401

คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

180402

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

180403

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

180501

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี