ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย
(หน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี)

หน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

(ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี,
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,
รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี,
หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี, องค์การมหาชนภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี)