ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย
(หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ)

หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

(ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง,องค์กรอิสระ และอื่น ๆ)