การแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านทางไปรษณีย์ได้ที่ ตู้ ปณ. 9 ไปรษณีย์ทำเนียบรัฐบาล 10302

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Close Menu