แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

      ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

 • รายชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
 • แผนการปฏิรูปประเทศ
 • Timeline เป้าหมาย
  การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
 • ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว
  ของกรรมการ
 • การดำเนินงานของ
  หน่วยงานขับเคลื่อน
 • รายงานความคืบหน้า
  ในการดำเนินการ
 • สื่อ/เอกสารเผยแพร่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง