รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ ๒


หนังสือ สศช.

ด่วนที่สุด ที่นร ๑๑๑๒/๑๘๑๖
ลงวันที ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำเนาบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๑๖๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

รายการ QR Code รายงานสรุปความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๑๘ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)