แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย

     ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม และผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม