แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

หน้าหลัก  >  แผนการปฎิรูปประเทศ >  ด้านการยุติธรรม

     กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้  ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค  มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ