แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

     ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม  มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ  มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่  และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนำซ่อม  และผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ