แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

     มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น  มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น