ns23-290366-new version-22

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไฟล์ PDF รวมเป้าประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ

ไฟล์ PDF แยกเป้าประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

220102

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220103

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

220104

การมีกฎหมายที่ดีและที่จำเป็น

220201

การอำนวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ