รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

หนังสือ สศช.

หนังสือ นร ๑๑๑๒/๑๔๗๖
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำเนาบันทึกข้อความ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๔๔๖
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สรุปสาระสำคัญของรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

รายการ QR Code รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๖