หนังสือการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติการด้าน…
และการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ